ఏదో ఒక ఊరు

-డాక్టర్ నూకతోటి రవికుమార్

 

 

 

 

 

 

ఏదో ఒక ఊరు
ఎక్కడో ఓ చోట
కొన్ని మెతుకులు
రాత్రి నిద్రకి కొంత జాగా.
ఎక్కడో ఓ చోట
ఎక్కడో కొంచెం కాళ్ళ కింద నేల.
మీకు అడ్డం రాము.
మిమ్మల్ని చూసి తొలిగిపోతాం.
మీ కార్ల అద్దాల కేసి కూడా చూడం.
మీ కోట బురుజుల వేపే నడవం.
మాక్కొంచెం శ్వాస చాలు.
చేటలో చారేడు బియ్యం చాలు.
మీ వోట్లు, నోట్లు వద్దు.
మీ దొంగలమారి రాజకీయమ్ వద్దు.
మీ కుళ్ళుకునే వీధులు
వగలమారి రోగాలు వద్దనే వద్దు.
ఎక్కడో ఓ చోట
కూసింత గంజి.
పేరుకుపోయిన
మీ బ్యాంకు నిధులు
పూడుకు పోయిన మీ స్పందనా నాళాలు.
మీ విచ్చిన్న కుటుంబ సంబంధాలు
ఏవీ మాకు చూపొద్దు.
మీ ఏసీల్లో మంటలయి మండే కాపురాలు.
పిల్లలకి ఉరేసే మీ కాన్వెంట్లు.
మీ ఉక్కపోతల బతుకులు..
ఏవీ యేవి మా కళ్ళలోపట జొరబడద్దు.
ఎక్కడో ఓ చోట
ఓ చెట్టు నీడ.
ఒక టారుఫాలిన్ పట్ట తోడూ.
నుదురు మీద మోచేయి పెట్టుకుని చుక్కల్ని లెక్కించే ఒక వేకువ చాలు.
ఎక్కడో ఓ చోట
ఒక చుక్కల ఆకాశం
మాకేసి నవ్వుతూ ఉంటాది.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *