గంగిరెద్దుల వారు

                                         -ఎజ్రా శాస్త్రి

ఈ ఆధునిక సమాజంలో గంగిరెద్దుల వారికి ఆదరణ బాగా తగ్గిపోయింది. గతంలో పంట కల్లాలు ,కుప్పనూర్పిళ్ళప్పుడు ప్రతి గ్రామం లో రచ్చబండ దగ్గర గంగిరెద్దుల ఆటవుండేది. ఆట చూసినా,  చూడకపోయినా గ్రామంలో ప్రతి వొక్కరూ చేటల్తో గింజలు పోసేవారు. ఇంకా సంపన్నులు,  నేత పనివారు కొత్త దుస్తులు దానం చేసేవారు. రైతులు చితికిపోయి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న నేపథ్యంలో గంగిరెద్దుల వారు పల్లెలు వదిలి పట్టణాలకు వలస రాసాగరు. ఎవరైనా దయతలచి రూపాయి ఇస్తేనే వీరి పొట్ట గడుస్తుంది. గంగిరెద్దుల వాళ్ళంతా “పిచ్చిగుంట్లవారు” (రెడ్ల జీవిత చరిత్ర కథలు చెబుతుంటారు). వీరు వ్యవసాయ అనుబంధ కులాలు. శక్తి వున్న వారు ఎద్దును పట్టుకొని అరక దున్నాడు. శక్తిలేనివారు ఎద్దుని చూపించి యాచకత్వం చేస్తున్నారు. అందుకే వీరిని గంగిరెద్దుల వారు అన్నారు.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *