వెన్నెల

-బాలక్రిష్ణారెడ్డి

వెన్నెల
నిన్నెలా
ఆకట్టుకున్నదో గాని
నీ అణువణువునా
స్తిర నివాసం ఏర్పరచుకొన్నది
చామంతి
నిన్నెలా
మురిపించిందో గాని
నిలువెల్లా
తన వన్నెచిన్నెలు పులుముకున్నది
గులాబీ
నిన్నెలా
వరించిందో గాని
నీ పెదవి పైన తిష్ట వేసింది
ఇన్ని
సోయగాలు
అద్భుతాలు
సొంతం చేసుకున్న నువ్వు
నన్నెలా
చేరుకున్నావో గాని
నన్నో మనిషిని చేశావు
నాకు అమరత్వం ప్రసాదించావు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *