ఎవరైనా వినేవాళ్ళుంటే బాగు

ఎవరైనా వినేవాళ్ళుంటే బాగు
ఎవరైనా చూసేవాళ్ళుంటే బాగు
ఎవరైనా మాట్లాడేవాళ్ళుంటే బాగు.
గుడిశల్ని
వాటి గుండెల శబ్దాల్ని
వినేవాళ్ళుంటే బాగు.
కళ్ళున్నవాళ్లే ఐనా
చూపుల్లేనివాళ్ళతో ఏం ప్రయోజనం?
చెవులున్నా వినరానోళ్ళతో ఏం లాభం?
ఐనా
నోరుండీ
నిజం పలక్కపోవడం ఎంత ఘోరం??
ఇది ఘోరమే
డెబ్భై ఏళ్ళు దర్జాగా జరుగుతున్న ఘోరం!
చట్ట సభల్ని దర్జాగా వంచిస్తున్న న్యాయం.!
గుడిశల్ని చూసి ముక్కు మూసుకునే వాళ్ళు
సిలుమ్ పట్టిన బోరింగు నీళ్లు తాగానోళ్ళు
పస్తుల బరిబాతల్లో మగ్గనోళ్లు
రాజ్యాంగం స్ఫూర్తిని ఎట్టా తీసుకుంటారు నాయనా?
ఇది
దేవుళ్లు నెత్తురు కక్కుకుని సచ్చే సలపరింతల బాధ.
దేవతలు మొండి మొల్తో నేలపై దొర్లాడుతూ దుమ్మెత్తి పొసే యాతన.
ఈ గ్రామంలో నా ఉనికెక్కడా అని గాంధీని గద్దించిన బాబాసాహెబ్ నెత్తుటి కన్నీళ్ల గోస.
బాబూ,
ఇక్కడో దేశం ఉండాలి.
శవాల కమురుకంపు గొట్టే దేశం
వంచనలు పుట్ల పుట్లగా పంచే దేశం.
మట్టి మనుషుల్ని వేలేసి క్రోని కాపీటలిస్ట్ పక్కల్లో కులికే దేశం.
వేటగాళ్ళు షికారుకొచ్చిన దేశం
మాఫియాలు దొరలైన దేశం.
ఇక్కడ
ఒక మంచి నీటి చెలమ తవ్వాలి.
ఇక్కడ
ఒక సరికొత్త దేశభక్తి నినాదం నాటాలి.

-డాక్టర్ నూకతోటి రవికుమార్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *